Logga Röstforum

Pris för bästa examensarbete samt ansökan om anslag för 2023!


RÖSTFONDEN

med Patricia Grammings Minnesfond 

Stipendium för bästa examensarbete inom röstområdet


Röstfonden har som ändamål att stödja utvecklingsarbete och forskning som
gäller tal- och sångrösten. För att främja detta syfte har Nämnden för
Röstfonden valt att utlysa två stipendier för årets bästa examensarbeten
inom röstområdet.


Det ena stipendiet går till röstforskning med medicinsk/logopedisk inriktning,
det andra till kvalitativ/tvärvetenskaplig röstforskning eller röstforskning med
pedagogisk inriktning.


Stipendierna är på 6000 kr vardera. Tillfälle ges att presentera
examensarbetet vid Röstforums Riksstämma 22-23 april 2023 i Göteborg.
Nominering av stipendiater görs av utbildningsansvariga eller handledare.


Studenter kan även nominera sin egen uppsats.
Uppsatsen ska ha godkänts under 2022 och vara Nämnden för Röstfonden
tillhanda senast 2023-03-10 via e-post: nominering@rostfonden.se
Stipendiaterna utses av Nämnden för Röstfonden.


Stockholm i januari 2023
För Nämnden för Röstfonden

Svante Granqvist, Ordförande
Britta Hammarberg,  Sekreterare

Utlysning av anslag från Röstfonden med Patricia Grammings Minnesfond
Röstfonden sorterar under Röstforum, som stödjer


• utvecklingsarbete och forskning rörande tal- och sångrösten
• förebyggande röstvård och

• vård och rehabilitering av personer med röststörningar.


Nämnden för Röstfonden utlyser härmed anslag för 2023. 
Nämnden består av:

Gunnel Fagius, Svante Granqvist, Britta Hammarberg, Stellan Hertegård, Staffan Rydén och Viveka Lyberg Åhlander.


Totalt tillgängligt belopp uppgår i år till 90 000 kr.


Ansökan ska vara Röstfonden tillhanda senast den 1 april 2023 via e-post: ansokan@rostfonden.se
Röstfonden tar gärna emot donationer och bidrag till plusgirokonto 449 41 58-1, för att hedra någon t ex
i samband med födelsedag. Ange ”Till Röstfonden” på inbetalningen.
Stockholm den 24 januari 2023

Svante Granqvist, ordförande

Britta Hammarberg, sekreterare