Logga Röstforum

Stadgar Röstfonden

Stadgar för Röstfonden

Reviderade av Röstforums förbundsstyrelse 2020-01-07


§ 1

Röstfondens ändamål är att stödja utvecklingsarbete och forskning om talröstens och sångröstens funktioner och skolning, förebyggande rösthälsovård samt vård av människor med röststörningar.


§ 2

Röstfonden kan även stödja andra former av arbete inom röstområdet, exempelvis symposier och kurser.


§ 3

Nämnden för Röstfonden består av sex (6) ledamöter, vilka alla utses av förbundet Röstforums förbundsstyrelse för en mandatperiod på fyra (4) år och med möjlighet till omval.

Förbundsstyrelsen för Röstforum beslutar även om Röstfondens stadgar. Nämnden för Röstfonden har till uppgift att sköta Röstfondens medel i enlighet med § 1 och § 2.


§ 4

Nämnden för Röstfonden utser inom sig ordförande, vice ordförande och sekreterare.


§ 5

Röstfondens firmatecknare är ordföranden för Nämnden för Röstfonden och, i förening med denne, Röstforums kassör.


§ 6

Röstfondens förvaltning ska årligen granskas av den revisor förbundet Röstforum utsåg vid senaste ordinarie riksstämma. Den ska inte stå under offentlig tillsyn.


§ 7

Förbundsstyrelsen för Röstforum ska årligen besluta om ansvarsfrihet för Nämnden för Röstfonden.