Logga Röstforum

Stadgar för Förbundet Röstforum. (Antagna vid årsmötet 140406, reviderade vid årsmötena 170506 och 200516)


§ 1. Syfte
Röstforum är ett ideellt, politiskt och religiöst obundet förbund som syftar till kompetensutveckling för
och utbyte mellan yrkesverksamma som arbetar med tal- och sångröstens utveckling, utbildning,
utforskning och vård. Förbundet är också öppet för övriga som har intresse av dessa frågor.


§ 2. Förbundets organ
Förbundet utövar sin verksamhet genom följande organ:


§ 2.1 Centrala organ:
 –  Riksstämman
 –  Förbundsstyrelsen
 –  Nämnden för Röstfonden.


§ 2.2 Lokala organ
– Lokalföreningar


§ 3. Medlemskap
Medlemskap i förbundet Röstforum är individuellt och tillgängligt för alla. Medlemskap kan erhållas av
fysisk person som erlägger medlemsavgift.
Medlem i lokalförening är automatiskt medlem i förbundet.
Lokalföreningen ansvarar för att av medlemmen årligen ta ut en av riksstämman fastställd
medlemsavgift. Varje lokalförening erlägger i sin tur ett av riksstämman fastställt belopp per år och
betalande medlem till förbundet.
En person som på ett framstående sätt främjat förbundets syfte kan, på förbundsstyrelsens eller en
lokalförenings förslag, av riksstämman utses till hedersmedlem. En hedersmedlem betalar ingen
medlemsavgift från och med det år som utnämningen sker.
Förbundsstyrelsen kan besluta om uteslutning av medlem som motarbetar förbundets syfte eller
uppenbart försvårar dess verksamhet. Berörd medlem ska få tillfälle att yttra sig skriftligen till
förbundsstyrelsen innan beslut fattas. För uteslutning krävs att minst 3/4 av styrelsens ledamöter är
överens om beslutet, som ska protokollföras med motivering.


§ 4. Beslut i förbundets organ


§ 4.1 Beslut
Beslut i förbundets organ fattas genom acklamation (ja- eller nejrop), votering eller sluten
omröstning. Varje röstberättigad har en röst. Röstning med fullmakt är inte tillåten. Det
förslag som stöds av flest röster är antaget, om inte stadgarna säger annat. Vid lika röstetal
avgör mötets ordförande, utom vid årsmöten eller riksstämma då lottning avgör.


§ 4.2 Personval
Vid personval väljs den kandidat som stöds av mer än hälften av inregistrerade
röstberättigade. Med inregistrerade menas fastställd röstlängd, avprickning genom upprop,

närvarande styrelseledamöter eller motsvarande. Om detta röstetal inte uppnås sker omval
mellan dem som erhållit högsta röstetalen. I omvalet får högst två kandidater kvarstå för
varje kvarstående mandat. Då stadgarna tillåter eller föreskriver elektronisk omröstning blir
den eller de ledamöter som erhåller högsta röstetal valda.


§ 4.3 Elektroniskt möte
Vid elektronisk omröstning är avgiven röst giltig endast om det framgår av stadgarna att
sådant förfarande är medgivet.


§ 5. Riksstämman


§ 5.1 Ordinarie riksstämma
Riksstämman är förbundets högsta beslutande organ. Ordinarie riksstämma hålls varje år
på tid och plats som förbundsstyrelsen bestämmer. Ordinarie riksstämma ska påbörjas
tidigast 10 april och avslutas senast 31 maj.


§ 5.2 Extra riksstämma
Förbundsstyrelsen har rätt att sammankalla extra riksstämma. Extra riksstämma ska också
sammankallas av förbundsstyrelsen, då förbundets revisor eller minst en tredjedel av
lokalföreningarna så begär.


§ 5.3 Kallelse
Kallelse till riksstämman ska sändas till varje ombud senast 30 dagar före mötet. Samtidigt
med kallelsen till riksstämman ska ombuden få handlingar med förslag till dagordning,
förslag från förbundsstyrelsen, förbundsstyrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse
och revisorernas berättelse, valberedningens förslag samt inkomna motioner.


§ 5.3.1
Vid extra riksstämma ska kallelse med förslag och övriga handlingar sändas till
ombuden senast 14 dagar före mötet. Vid extra riksstämma kan endast sådant ärende
upptas till behandling som angetts i kallelsen.


§ 5.4 Dagordningspunkter
Riksstämman fastställer dagordning vid riksstämmans inledning. Vid ordinarie riksstämma
ska följande ärenden förekomma:
1. Upprop och fastställande av röstlängd
2. Fråga om ombud fått kallelse i tid
3. Fastställande av dagordning
4. Val av ordförande och sekreterare vid riksstämman
5. V al av protokolljusterare
6. Förbundsstyrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för föregående kalenderår
7. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av förbundets eget kapital
8. Revisorernas berättelse om föregående kalenderår
9. Ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
10. Verksamhetsmål med ekonomiska riktlinjer för kommande kalenderår
11. Motioner
12. Fastställande av medlemsavgift
13. Val
13.1 förbundsordförande

13.2 ledamöter i förbundsstyrelsen
13.3 revisor och revisorssuppleant
13.4 valberedning
14. Övriga ärenden


§ 5.5 Val av riksstämmoombud


§ 5.5.1
Ombud till riksstämma jämte ombudssuppleanter utses av lokalföreningarna.


§ 5.5.2
Ombud till riksstämman väljs vid lokalföreningens årsmöte, på grundval av antalet
medlemmar i föreningen den 1 januari. Val av ombud ska ske senast 40 dagar före
utlyst riksstämma. Valbar till ombud är varje aktiv medlem.


§ 5.5.3
Varje lokalförening har rätt till ett ombud och har rätt att utse ytterligare ett ombud för
varje 10-tal medlemmar. Detta innebär att det andra mandatet erhålls vid uppnådda 20
medlemmar.


§ 5.6 Besluts-, yttrande- och närvarorätt


§ 5.6.1
Röstberättigad är ombud som registrerats vid riksstämman. Ledamot av
förbundsstyrelsen samt förbundets ordinarie revisorer kan inte samtidigt vara
riksstämmoombud.
De har rätt att delta i riksstämmans överläggningar samt framställa yrkanden men har
inte rösträtt.


§ 5.6.2
Valberedningsledamöter, som inte är riksstämmoombud, har närvarorätt samt förslags-
och yttranderätt i valberedningsfrågor. Riksstämman har rätt att bevilja annan person
närvaro- och/eller yttranderätt.


§ 5.7 Motioner
Motionsrätt till riksstämman har förbundets samtliga organ och medlemmar. Motion ska vara
förbundsstyrelsen tillhanda senast två månader före riksstämman. Förbundsstyrelsen ska avge
yttrande över motion. Motioner med förbundsstyrelsens yttrande och förslag ska utsändas till
ombuden senast 30 dagar före riksstämman.


§ 5.8 Val till förbundsstyrelse
Förbundsordföranden och övriga styrelseledamöter väljs för en tid av två år vid ordinarie
riksstämma.


§ 5.9 Revisorer


§ 5.9.1

Revisorn granskar verksamheten och räkenskaperna per kalenderår och förelägger
riksstämman en rapport för det föregående kalenderåret. Revisorns berättelse sänds till
ombuden senast 30 dagar före riksstämman.


§ 5.9.2
Förbundets ordinarie revisor och suppleant väljs för en tid av ett år vid ordinarie
riksstämma.


§ 5.10 Valberedning


§ 5.10.1
Valberedningen förbereder riksstämmans val av förbundsstyrelse och revisor.
Valberedningen består av tre (3) ledamöter. Valberedningen ska i sitt arbete beakta att
förbundsstyrelsen är allsidigt sammansatt. Valberedningens förslag ska sändas till
riksstämmoombuden med kallelsen.


§ 5.10.2
Nomineringar för val av förbundsstyrelse och revisor kan göras till valberedningen
senast tre månader före riksstämman. Valberedningen ska informera om detta i god tid
till förbundets samtliga organ.


§ 6 Förbundsstyrelse


§ 6.1 Uppgift
Förbundsstyrelsen har det övergripande ansvaret för förbundets verksamhet och förvaltning i
överensstämmelse med dessa stadgar och av riksstämman fattade beslut samt är under tiden
mellan ordinarie riksstämmor förbundets högsta beslutande organ.
Förbundsstyrelsen utser ledamöter i nämnden för Röstfonden samt beslutar om Röstfondens
stadgar.


§ 6.2 Ledamöter
Förbundsstyrelsen består av förbundsordföranden samt åtta (8) av riksstämman valda
ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. Om
förbundsordföranden avgår under mandatperioden tillträder vice ordförande.


§ 6.3 Beslutsförhet
Förbundsstyrelsen kan fatta beslut då mer än hälften av dess ledamöter är närvarande.


§ 6.4 Kallelse
Förbundsstyrelsen sammanträder på kallelse av ordförande minst sex (6) gånger om året.
Förbundsstyrelsen ska kallas till extra styrelsemöte, då minst tre (3) av dess ledamöter så
begär.


§ 6.5 Övriga uppgifter
Förbundsstyrelsen utser de personer som har rätt att teckna förbundets firma eller i övrigt
representera förbundet enligt av förbundsstyrelsen angivna befogenheter.


§ 7 Lokalföreningar

Förslag till lokalföreningsstadgar finns sist i dessa stadgar.


§ 7.1 Uppgift

Lokalföreningarna har till uppgift att ordna verksamhet och stimulera till utbyte enligt § 1.


§ 7.2 Antal styrelseledamöter mm


§ 7.2.1
Lokalföreningens verksamhet ska ledas av en styrelse bestående av minst fyra (4)
ledamöter inklusive ordförande. Inom sig utser styrelsen sekreterare och kassör.
Styrelseledamöterna får inte väljas för längre mandatperioder än två (2) år i taget.


§ 7.2.2
Styrelsen ska handha föreningens angelägenheter och förvaltning. Styrelsen väljs vid
årsmöte senast 40 dagar före utlyst riksstämma. Förbundsstyrelsen kan godkänna
annat datum för årsmötet. Årsmötet kan genomföras som fysiskt möte eller på
elektronisk väg. Förutom val av styrelse ska frågan om styrelsens årsberättelse samt
ansvarsfrihet för styrelsen behandlas av årsmötet.


§ 7.3 Krav på stadgar för lokalförening
Stadgar för lokalförening ska överensstämma med förbundets stadgar och vara
godkända av förbundsstyrelsen. De får inte strida mot beslut av riksstämman. Förslag
till stadgar finns sist i detta dokument.


§ 7.4 Beslut i lokalförening


§ 7.4.1
Beslut i lokalförening sker i enlighet med § 4. Vid lika röstetal avgör mötets ordförande,
dock vid årsmöten och personval avgör lotten.


§ 7.4.2
För stadgeändring, sammanslagning eller upplösning av lokalförening krävs att minst
2/3 av de vid årsmötet närvarande eller deltagande medlemmarna godkänner detta.


§ 7.4.3
Alla medlemmar ska informeras om ett sådant förslag senast 14 dagar före årsmötet.
Beslut om sammanslagning eller upplösning ska även godkännas av förbundsstyrelsen.
En situation där en lokalförening har upphört fungera kan motivera upplösning av
denna.


§ 7.4.4
För lokalföreningens avveckling i övrigt gäller de bestämmelser som förbundsstyrelsen
fastställer.


§ 8 Ekonomi och förvaltning


§ 8.1 Förbundsstyrelsens befogenheter
Förbundsstyrelsen upprättar verksamhetsplaner utifrån av riksstämman fastställda
verksamhetsmål med ekonomiska riktlinjer, antar budget för förbundet, beslutar om de
utgifter som behövs för dess verksamhet och förvaltar dess tillgångar.


§ 8.2 Intäkter
Förbundets verksamhet finansieras i huvudsak genom avgifter från lokalföreningarna
som fastställs av riksstämman.


§ 8.3 Bokslut


§ 8.3.1
Förbundets verksamhetsår sammanfaller med kalenderår.


§ 8.3.2
Förbundsstyrelsen ska senast 20 februari avsluta det gångna årets
räkenskaper och överlämna räkenskaper och årsredovisningen till
förbundets revisor för granskning. Överskott eller underskott i
årsbokslutet disponeras enligt beslut av riksstämman.


§ 8.4 Revision
Förbundets räkenskaper och förbundsstyrelsens verksamhet granskas av
riksstämmans valda revisor. Den löpande granskningen verkställs enligt beslut av
revisorn. Förbundets räkenskaper, protokoll och handlingar ska ständigt vara
tillgängliga för revisorn.
Berättelse över revisors granskning av förbundets räkenskaper och förbundsstyrelsens
förvaltning av verksamheten samt förslag angående styrelsens ansvarsfrihet ska
överlämnas till förbundsstyrelsen senast 30 dagar före utlyst riksstämma. Finner
revisorn anledning till anmärkning mot styrelsens förvaltning ska styrelsen och
riksstämmoombuden underrättas.


§ 8.5 Misstroendeförklaring vid extra riksstämma
Om misstroende riktas mot förbundsstyrelsen och den extra riksstämman med minst
2/3 majoritet av inregistrerade riksstämmoombud enligt fastställd röstlängd så beslutar,
ska samtliga styrelseledamöter ställa sina platser till förfogande.


§ 9 Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar kan ske på förslag av förbundsstyrelsen eller genom motion till
riksstämman. För att föreslagen ändring ska bli gällande krävs minst 2/3 majoritet av inregistrerade
riksstämmoombud enligt fastställd röstlängd. Beslut ska tas vid två på varandra följande riksstämmor
varav minst en ordinarie.


§ 10 Förbundets upplösning


§ 10.1
Förslag om förbundets upplösning kan väckas genom motion eller av
förbundsstyrelsen. Tillstyrkan av motion eller förslag från förbundsstyrelsen om

förbundets upplösning kräver att mins 3/4 av styrelsens ledamöter är överens om
beslutet. Styrelsen ska samtidigt lägga fram förslag till användning av förbundets
tillgångar.


§ 10.2
Riksstämmobeslut om förbundets upplösning och dess tillhörigheters användning ska,
för att bli gällande, i oförändrat skick beslutas av ordinarie riksstämma och bekräftas
därpå vid följande extra riksstämma, som ska hållas tidigast tolv månader efter den
ordinarie riksstämman. För beslut om riksförbundets upplösning krävs vid varje tillfälle
minst 2/3 majoritet av inregistrerade riksstämmoombud enligt fastställd röstlängd.

Förslag till stadgar för lokalförening
Lokalföreningens verksamhet regleras genom dessa stadgar och i förbundet Röstforums stadgar samt
genom övriga tillämpliga beslut inom förbundet.


§ 1 Verksamhetsområde
Förbundet Röstforums lokalförening i …………………. omfattar aktiva medlemmar i
……………………….
§ 2 Ändamål och uppgifter
Lokalföreningen ska ordna verksamhet syftande till kompetensutveckling för och utbyte mellan
yrkesverksamma som arbetar med tal- och sångröstens utveckling i enlighet med § 1 i Förbundet
Röstforums stadgar.


§ 3 Årsmöte
Årsmöte ska äga rum senast den 1 mars varje år och kallelse delges medlemmarna senast 14 dagar
före mötet. Medlemsförslag och motioner, som ska behandlas på årsmötet, ska inlämnas skriftligen till
lokalföreningens styrelse senast tre veckor före mötet.


§ 3.1 Fysiskt eller elektroniskt årsmöte
Årsmötet kan genomföras som fysiskt möte eller elektroniskt möte. Beslut om vilken form av årsmöte
som ska genomföras fattas av lokalföreningens styrelse.


§ 3.2 Årsmöteshandlingar
Samtliga årsmöteshandlingar (kallelse, verksamhets- och revisionsberättelser, ekonomisk berättelse,
eventuella motioner och lokalföreningsstyrelsens förslag samt valberedningens förslag) ska hållas
tillgängliga för medlemmarna senast 14 dagar före mötet.


§ 3.3 Fysiskt årsmöte
Vid fysiskt årsmöte kan bland annat följande ärenden förekomma:
1. Fråga om medlemmarna fått kallelse i tid
2. Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet
3. Val av två medlemmar att tillsammans med ordföranden justera protokollet
4. V al av rösträknare
5. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse
6. Revisorernas berättelse
7. Fråga om ansvarsfrihet

8. Fastställande av budget
9. Fastställande av medlemsavgift
10. Val av ordförande
11. Val av minst tre styrelseledamöter
12. Val av eventuella styrelsesuppleanter
13. Val av revisor och revisorssuppleant
14. Val av valberedning
15. Eventuellt val av riskstämmoombud
16. Eventuella motioner
17. Eventuella förslag från styrelsen


§ 3.4 Elektroniskt årsmöte
Vid elektroniskt årsmöte kan bland annat följande ärenden förekomma: Fråga om årsmötets behöriga
utlysande
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse Revisors berättelse
Fråga om ansvarsfrihet
Fastställande av budget
Fastställande av medlemsavgift
Val av ordförande
Val av minst tre styrelseledamöter
Val av eventuella styrelsesuppleanter
Val av revisor och revisorssuppleant
Val av valberedning
Eventuellt val av riskstämmoombud
Eventuella motioner
Eventuella förslag från styrelsen


§ 3.5 Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när
en revisor eller minst en 1/3- del av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan
framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.
När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att
hållas inom två månader från erhållen begäran.
Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju
dagar före mötet. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.


§ 4 Styrelse
Lokalföreningens verksamhet leds av en styrelse bestående av minst fyra (4) ledamöter inklusive
ordförande. Inom sig utser styrelsen sekreterare och kassör och vid behov suppleanter. Styrelsen har
även möjlighet att inom sig utse vice ordförande. Lokalstyrelsens ledamöter väljs för en tid av
maximalt två år, om möjligt med växelvis avgång. Styrelsen är beslutsmässig om mer än hälften av
ledamöterna är närvarande.


§ 4.1 Styrelsens uppgifter
Lokalföreningens styrelse ska:


§ 4.1.1
Handha föreningens angelägenheter och förvaltning


§ 4.1.2
Planera föreningens verksamhet och upprätta förslag till budget


§ 4.1.3
Hålla register över föreningens medlemmar


§ 5 Valberedning


§ 5.1

Vid årsmötet ska en valberedning tillsättas. Val av valberedning bereds vid årsmöte av avgående
valberedning. Valberedningen ska lämna förslag till styrelse, revisorer och övriga val som ska förrättas
vid föreningens årsmöte. Valberedningen ska beakta att styrelsen får en allsidig sammansättning.


§ 5.2
Varje medlem har rätt att på sätt som valberedningen bestämmer senast tre veckor före årsmötet
framföra skriftliga förslag på kandidater. Varje medlem har utöver detta rätt att muntligen nominera
kandidater vid fysiskt årsmöte.


§ 5.3
För förening som genomför årsmöte på annat sätt än genom fysiskt möte ska valberedningens förslag
presenteras senats 14 dagar före årsmötet. Förslaget ska redovisa övriga nominerade kvarstående
kandidater som har accepterat nomineringen.


§ 5.4
Varje medlem har även rätt att rösta på övriga nominerade kvarstående kandidater som har
accepterat nomineringen men som av valberedningen inte föreslagits.


§ 6 Revisorer


§ 6.1
Revisor, vald vid årsmötet, ska kontinuerligt ta del av föreningens verksamhet och uppgifter av
betydelse för att bedöma styrelsens förvaltning samt granska styrelsens ekonomiska förvaltning,
protokoll och verksamhetsberättelse.


§ 6.2
Ekonomisk berättelse ska tillsammans med verksamhetsberättelse lämnas till utsedda revisorer
senast fem veckor före årsmötet. Revisorernas berättelse med omdöme om förvaltningen och yttrande
angående ansvarsfrihet lämnas till styrelsen senast tre veckor före årsmötet. Frågan om ansvarsfrihet
för styrelsen behandlas på årsmötet.


§ 6.3
För förening som genomför årsmöte på annat sätt än genom fysiskt möte ska medlemmarna beredas
tillfälle att senast 14 dagar före årsmötet skriftligen framföra erinringar mot styrelsens förvaltning eller
revisorernas förslag.
Ifrågasätter revisorerna eller minst hälften av föreningens medlemmar i sådant fall ansvarsfrihet, ska
ärendet överlämnas till förbundsstyrelsen, som äger utlysa nyval av hela eller delar av
lokalföreningens styrelse.


§ 7 Beslutsordning
Se förbundets stadgar §4


§ 8 Stadgeändring
Se förbundets stadgar §9


§ 9 Upplösning


§ 9.1
För upplösning av lokalförening erfordras minst 2/3 majoritet bland de på årsmötet
närvarande/deltagande medlemmarna. Alla medlemmar ska informeras om ett sådant förslag senast
14 dagar före årsmötet. Beslutet ska även godkännas av förbundsstyrelsen.


§ 9.2
För lokalföreningens avveckling i övrigt gäller de bestämmelse som förbundsstyrelsen fastställer.