Stadgar Röstfonden

STADGAR FÖR RÖSTFONDEN

Fastställda 2015-03-20 av Röstforums förbundsstyrelse

§1. Röstfonden har som ändamål att stödja utvecklingsarbete och
forskning rörande tal- och sångröstens normala funktioner och
skolning, förebyggande rösthälsovård samt vård av människor med
röststörningar.
§2. Röstfonden kan även stödja andra former av arbete inom
röstområdet exempelvis symposier och kurser.
§3. Röstforums förbundsstyrelse är även styrelse för Röstfonden.
Nämnden för Röstfonden består av 6 ledamöter, vilka alla utses av
Röstforums förbundsstyrelse med en mandatperiod av 2 år och med
möjlighet till omval. Nämnden för Röstfonden har till uppgift att sköta
Röstfondens medel enligt § 1 och § 2.
§4. Nämnden för Röstfonden utser inom sig ordförande, vice
ordförande och sekreterare.
§5. Röstfonden har sitt säte i Stockholm.
§6. Röstfondens firmatecknare är Röstforums kassör och ordföranden
för Nämnden för Röstfonden, var för sig.
§7. Röstfondens förvaltning skall årligen granskas av den revisor
Röstforum utser vid ordinarie riksstämma. Den skall inte stå under
offentlig tillsyn.
§8. Om Röstforum upplöses skall Röstfondens tillgångar överlämnas
till förvaltning av Svenska Läkarsällskapet.
RÖSTFONDEN med PATRICIA GRAMMINGS MINNESFOND
C/O Johan Sundberg, Professor i Musikakustik (pensionerad) Tal Musik
Hörsel, KTH, 100 44 Stockholm
Tfn: 08 790 7873, Hem: 08 6678 453
Fax: +468 790 7854, Mobil: 070 740 7873
e-post: pjohan@speech.kth.se