Stadgar

Stadgar för Förbundet Röstforum.

(Antagna vid årsmötet 140406, 
reviderade vid årsmötet 170506)

§ 1. Syfte

Röstforum är ett ideellt, politiskt och religiöst obundet förbund som syftar

till kompetensutveckling för och utbyte mellan yrkesverksamma som

arbetar med tal- och sångröstens utveckling, utbildning, utforskning och

vård. Förbundet är också öppet för övriga som har intresse av dessa frågor.

§ 2. Förbundets organ

Förbundet utövar sin verksamhet genom följande organ:

§ 2.1 Centrala organ:

•– Riksstämman

•– Förbundsstyrelsen

• – Nämnden för Röstfonden.

§ 2.2 Lokala organ

– Lokalföreningar

§ 3. Medlemskap

Medlemskap i förbundet Röstforum är individuellt och tillgängligt för alla.

Medlemskap kan erhållas av fysisk person som erlägger medlemsavgift.

Medlem i lokalförening är automatiskt medlem i förbundet.

Lokalföreningen ansvarar för att av medlemmen årligen ta ut en av

riksstämman fastställd medlemsavgift. Varje lokalförening erlägger i sin tur

ett av riksstämman fastställt belopp per år och betalande medlem till

förbundet.

En person som på ett framstående sätt främjat förbundets syfte kan, på

förbundsstyrelsens eller en lokalförenings förslag, av riksstämman utses till

hedersmedlem.

Förbundsstyrelsen kan besluta om uteslutning av medlem som motarbetar

förbundets syfte eller uppenbart försvårar dess verksamhet. Berörd

medlem ska få tillfälle att yttra sig skriftligen till förbundsstyrelsen innan

beslut fattas. För uteslutning krävs att minst 3/4 av styrelsens ledamöter är

överens om beslutet, som ska protokollföras med motivering.

§ 4. Beslut i förbundets organ

§ 4.1 Beslut

Beslut i förbundets organ fattas genom acklamation (ja- eller nejrop),

votering eller sluten omröstning. Varje röstberättigad har en röst. Röstning

med fullmakt är inte tillåten. Det förslag som stöds av flest röster är antaget,

om inte stadgarna säger annat. Vid lika röstetal avgör mötets ordförande,

utom vid årsmöten eller riksstämma då lottning avgör.

§ 4.2 Personval

Vid personval väljs den kandidat som stöds av mer än hälften av

inregistrerade röstberättigade. Med inregistrerade menas fastställd

röstlängd, avprickning genom upprop, närvarande styrelseledamöter eller

motsvarande. Om detta röstetal inte uppnås sker omval mellan dem som

erhållit högsta röstetalen. I omvalet får högst två kandidater kvarstå för

varje kvarstående mandat. Då stadgarna tillåter eller föreskriver

elektronisk omröstning blir den eller de ledamöter som erhåller högsta

röstetal valda.

§ 4.3 Elektroniskt möte

Vid elektronisk omröstning är avgiven röst giltig endast om det framgår av

stadgarna att sådant förfarande är medgivet.

§ 5. Riksstämman

§ 5.1 Ordinarie riksstämma

Riksstämman är förbundets högsta beslutande organ. Ordinarie

riksstämma hålls varje år på tid och plats som förbundsstyrelsen

bestämmer. Ordinarie riksstämma ska påbörjas tidigast 10 april och

avslutas senast 31 maj.

§ 5.2 Extra riksstämma

Förbundsstyrelsen har rätt att sammankalla extra riksstämma. Extra

riksstämma ska också sammankallas av förbundsstyrelsen, då förbundets

revisor eller minst en tredjedel av lokalföreningarna så begär.

§ 5.3 Kallelse

Kallelse till riksstämman ska sändas till varje ombud senast 30 dagar före

mötet. Samtidigt med kallelsen till riksstämman ska ombuden få handlingar

med förslag till dagordning, förslag från förbundsstyrelsen,

förbundsstyrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse och

revisorernas berättelse, valberedningens förslag samt inkomna motioner.

§ 5.3.1

Vid extra riksstämma ska kallelse med förslag och övriga handlingar sändas

till ombuden senast 14 dagar före mötet. Vid extra riksstämma kan endast

sådant ärende upptas till behandling som angetts i kallelsen.

§ 5.4 Dagordningspunkter

Riksstämman fastställer dagordning vid riksstämmans inledning. Vid

ordinarie riksstämma ska följande ärenden förekomma:

 1. Upprop och fastställande av röstlängd
 2. Fråga om ombud fått kallelse i tid
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av ordförande och sekreterare vid riksstämman
 5. V al av protokolljusterare
 6. Förbundsstyrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för föregående kalenderår
 7. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av förbundets eget kapital
 8. Revisorernas berättelse om föregående kalenderår
 9. Ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
 10. Verksamhetsmål med ekonomiska riktlinjer för kommande kalenderår
 11. Motioner
 12. Fastställande av medlemsavgift
 13. Val13.1 förbundsordförande
  13.2 ledamöter i förbundsstyrelsen 13.3 revisor och revisorssuppleant

13.4 valberedning

14. Övriga ärenden

§ 5.5 Val av riksstämmoombud

§ 5.5.1

Ombud till riksstämma jämte ombudssuppleanter utses av

lokalföreningarna.

§ 5.5.2

Ombud till riksstämman väljs vid lokalföreningens årsmöte, på grundval av

antalet medlemmar i föreningen den 1 januari. Val av ombud ska ske senast

40 dagar före utlyst riksstämma. Valbar till ombud är varje aktiv medlem.

§ 5.5.3

Varje lokalförening har rätt till ett ombud och har rätt att utse ytterligare ett

ombud för varje 10-tal medlemmar. Detta innebär att det andra mandatet

erhålls vid uppnådda 20 medlemmar.

§ 5.6 Besluts-, yttrande- och närvarorätt

§ 5.6.1

Röstberättigad är ombud som registrerats vid riksstämman. Ledamot av

förbundsstyrelsen samt förbundets ordinarie revisorer kan inte samtidigt

vara riksstämmoombud.

De har rätt att delta i riksstämmans överläggningar samt framställa

yrkanden men har inte rösträtt.

§ 5.6.2

Valberedningsledamöter, som inte är riksstämmoombud, har närvarorätt

samt förslags- och yttranderätt i valberedningsfrågor. Riksstämman har rätt

att bevilja annan person närvaro- och/eller yttranderätt.

§ 5.7 Motioner

Motionsrätt till riksstämman har förbundets samtliga organ och

medlemmar. Motion ska vara förbundsstyrelsen tillhanda senast två

månader före riksstämman. Förbundsstyrelsen ska avge yttrande över

motion. Motioner med förbundsstyrelsens yttrande och förslag ska

utsändas till ombuden senast 30 dagar före riksstämman.

§ 5.8 Val till förbundsstyrelse

Förbundsordföranden och övriga styrelseledamöter väljs för en tid av två

år vid ordinarie riksstämma.

§ 5.9 Revisorer

§ 5.9.1

Revisorn granskar verksamheten och räkenskaperna per kalenderår och

förelägger riksstämman en rapport för det föregående kalenderåret.

Revisorns berättelse sänds till ombuden senast 30 dagar före riksstämman.

§ 5.9.2

Förbundets ordinarie revisor och suppleant väljs för en tid av ett år vid

ordinarie riksstämma.

§ 5.10 Valberedning

§ 5.10.1

Valberedningen förbereder riksstämmans val av förbundsstyrelse och

revisor. Valberedningen består av tre (3) ledamöter. Valberedningen ska i

sitt arbete beakta att förbundsstyrelsen är allsidigt sammansatt.

Valberedningens förslag ska sändas till riksstämmoombuden med kallelsen.

§ 5.10.2

Nomineringar för val av förbundsstyrelse och revisor kan göras till

valberedningen senast tre månader före riksstämman. Valberedningen ska

informera om detta i god tid till förbundets samtliga organ.

§ 6 Förbundsstyrelse

§ 6.1 Uppgift

Förbundsstyrelsen har det övergripande ansvaret för förbundets

verksamhet och förvaltning i överensstämmelse med dessa stadgar och av

riksstämman fattade beslut samt är under tiden mellan ordinarie

riksstämmor förbundets högsta beslutande organ.

Förbundsstyrelsen utser ledamöter i nämnden för Röstfonden.

§ 6.2 Ledamöter

Förbundsstyrelsen består av förbundsordföranden samt åtta (8) av

riksstämman valda ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande,

sekreterare och kassör. Om förbundsordföranden avgår under

mandatperioden tillträder vice ordförande.

§ 6.3 Beslutförhet

Förbundsstyrelsen kan fatta beslut då mer än hälften av dess ledamöter är

närvarande. § 6.4 Kallelse

Förbundsstyrelsen sammanträder på kallelse av ordförande minst sex (6)

gånger om året. Förbundsstyrelsen ska kallas till extra styrelsemöte, då

minst tre (3) av dess ledamöter så begär.

§ 6.5 Övriga uppgifter

Förbundsstyrelsen utser de personer, som har rätt att teckna förbundets

firma eller i övrigt representera förbundet enligt av förbundsstyrelsen

angivna befogenheter.

§ 7 Lokalföreningar

Förslag till lokalföreningsstadgar finns sist i dessa stadgar.

§ 7.1 Uppgift

Lokalföreningarna har till uppgift att ordna verksamhet och stimulera till

utbyte enligt § 1. § 7.2 Antal styrelseledamöter mm

§ 7.2.1

Lokalföreningens verksamhet ska ledas av en styrelse bestående av minst

fyra (4) ledamöter inklusive ordförande. Inom sig utser styrelsen

sekreterare och kassör. Styrelseledamöterna får inte väljas för längre

mandatperioder än två (2) år i taget.

§ 7.2.2

Styrelsen ska handha föreningens angelägenheter och förvaltning.

Styrelsen väljs vid årsmöte senast 40 dagar före utlyst riksstämma.

Förbundsstyrelsen kan godkänna annat datum för årsmötet. Årsmötet kan

genomföras som fysiskt möte eller på elektronisk väg. Förutom val av

styrelse ska frågan om styrelsens årsberättelse samt ansvarsfrihet för

styrelsen behandlas av årsmötet.

§ 7.3 Krav på stadgar för lokalförening

Stadgar för lokalförening ska överensstämma med förbundets stadgar och

vara godkända av förbundsstyrelsen. De får inte strida mot beslut av

riksstämman. Förslag till stadgar finns sist i detta dokument.

§ 7.4 Beslut i lokalförening § 7.4.1

Beslut i lokalförening sker i enlighet med § 4. Vid lika röstetal avgör mötets

ordförande, dock vid årsmöten och personval avgör lotten.

§ 7.4.2

För stadgeändring, sammanslagning eller upplösning av lokalförening

krävs att minst 2/3 av de vid årsmötet närvarande eller deltagande

medlemmarna godkänner detta.

§ 7.4.3

Alla medlemmar ska informeras om ett sådant förslag senast 14 dagar före

årsmötet. Beslut om sammanslagning eller upplösning ska även godkännas

av förbundsstyrelsen. En situation där en lokalförening har upphört

fungera kan motivera upplösning av denna.

§ 7.4.4

För lokalföreningens avveckling i övrigt gäller de bestämmelser som

förbundsstyrelsen fastställer.

§ 8 Ekonomi och förvaltning

§ 8.1 Förbundsstyrelsens befogenheter

Förbundsstyrelsen upprättar verksamhetsplaner utifrån av riksstämman

fastställda verksamhetsmål med ekonomiska riktlinjer, antar budget för

förbundet, beslutar om de utgifter som behövs för dess verksamhet och

förvaltar dess tillgångar.

§ 8.2 Intäkter

Förbundets verksamhet finansieras i huvudsak genom avgifter från

lokalföreningarna som fastställs av riksstämman.

§ 8.3 Bokslut

§ 8.3.1

§ 8.4 Revision

Förbundets verksamhetsår sammanfaller med kalenderår. § 8.3.2

Förbundsstyrelsen ska senast 20 februari avsluta det gångna årets

räkenskaper och överlämna räkenskaper och årsredovisningen till

förbundets revisor för granskning. Överskott eller underskott i årsbokslutet

disponeras enligt beslut av riksstämman.

Förbundets räkenskaper och förbundsstyrelsens verksamhet granskas av

riksstämmans valda revisor. Den löpande granskningen verkställs enligt

beslut av revisorn. Förbundets räkenskaper, protokoll och handlingar ska

ständigt vara tillgängliga för revisorn.

Berättelse över revisors granskning av förbundets räkenskaper och

förbundsstyrelsens förvaltning av verksamheten samt förslag angående

styrelsens ansvarsfrihet ska överlämnas till förbundsstyrelsen senast 30

dagar före utlyst riksstämma. Finner revisorn anledning till anmärkning

mot styrelsens förvaltning ska styrelsen och riksstämmoombuden

underrättas.

§ 8.5 Misstroendeförklaring vid extra riksstämma

Om misstroende riktas mot förbundsstyrelsen och den extra riksstämman

med minst 2/3 majoritet av inregistrerade riksstämmoombud enligt

fastställd röstlängd så beslutar, ska samtliga styrelseledamöter ställa sina

platser till förfogande.

§ 9 Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar kan ske på förslag av förbundsstyrelsen eller

genom motion till riksstämman. För att föreslagen ändring ska bli gällande

krävs minst 2/3 majoritet av inregistrerade riksstämmoombud enligt

fastställd röstlängd. Beslut ska tas vid två på varandra följande

riksstämmor varav minst en ordinarie.

§ 10 Förbundets upplösning

§ 10.1

Förslag om förbundets upplösning kan väckas genom motion eller av

förbundsstyrelsen. Tillstyrkan av motion eller förslag från

förbundsstyrelsen om förbundets upplösning kräver att mins 3/4 av

styrelsens ledamöter är överens om beslutet. Styrelsen ska samtidigt lägga

fram förslag till användning av förbundets tillgångar.

§ 10.2

Riksstämmobeslut om förbundets upplösning och dess tillhörigheters

användning ska, för att bli gällande, i oförändrat skick beslutas av ordinarie

riksstämma och bekräftas därpå vid följande extra riksstämma, som ska

hållas tidigast tolv månader efter den ordinarie riksstämman. För beslut om

riksförbundets upplösning krävs vid varje tillfälle minst 2/3 majoritet av

inregistrerade riksstämmoombud enligt fastställd röstlängd.

Förslag till stadgar för lokalförening

Lokalföreningens verksamhet regleras genom dessa stadgar och i förbundet

Röstforums stadgar samt genom övriga tillämpliga beslut inom förbundet.

§ 1 Verksamhetsområde

Förbundet Röstforums lokalförening i …………………. omfattar aktiva

medlemmar i ……………………….

§ 2 Ändamål och uppgifter

Lokalföreningen ska ordna verksamhet syftande till kompetensutveckling

för och utbyte mellan yrkesverksamma som arbetar med tal- och

sångröstens utveckling i enlighet med § 1 i Förbundet Röstforums stadgar.

§ 3 Årsmöte

Årsmöte ska äga rum senast den 1 mars varje år och kallelse delges

medlemmarna senast 14 dagar före mötet. Medlemsförslag och motioner,

som ska behandlas på årsmötet, ska inlämnas skriftligen till

lokalföreningens styrelse senast tre veckor före mötet.

§ 3.1 Fysiskt eller elektroniskt årsmöte

Årsmötet kan genomföras som fysiskt möte eller elektroniskt möte. Beslut

om vilken form av årsmöte som ska genomföras fattas av lokalföreningens

styrelse.

§ 3.2 Årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar (kallelse, verksamhets- och

revisionsberättelser, ekonomisk berättelse, eventuella motioner och

lokalföreningsstyrelsens förslag samt valberedningens förslag) ska hållas

tillgängliga för medlemmarna senast 14 dagar före mötet.

§ 3.3 Fysiskt årsmöte

Vid fysiskt årsmöte kan bland annat följande ärenden förekomma:

 1. Fråga om medlemmarna fått kallelse i tid
 2. Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet
 3. Val av två medlemmar att tillsammans med ordföranden justera protokollet
 4. V al av rösträknare
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse
 6. Revisorernas berättelse
 7. Fråga om ansvarsfrihet
 8. Fastställande av budget
 9. Fastställande av medlemsavgift
 10. Val av ordförande
 11. Val av minst tre styrelseledamöter

12. Val av eventuella styrelsesuppleanter 13. Val av revisor och

revisorssuppleant 14. Val av valberedning

15. Eventuellt val av riskstämmoombud 16. Eventuella motioner

17. Eventuella förslag från styrelsen

§ 3.4 Elektroniskt årsmöte

Vid elektroniskt årsmöte kan bland annat följande ärenden förekomma:

Fråga om årsmötets behöriga utlysande

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse Revisors

berättelse Fråga om ansvarsfrihet

Fastställande av budget

Fastställande av medlemsavgift

Val av ordförande

Val av minst tre styrelseledamöter Val av eventuella styrelsesuppleanter Val

av revisor och revisorssuppleant Val av valberedning

Eventuellt val av riskstämmoombud Eventuella motioner

Eventuella förslag från styrelsen

§ 3.5 Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att

kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en 1/3- del av föreningens

röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas

skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14

dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen

begäran.

Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas

medlemmarna senast sju dagar före mötet. Vid extra årsmöte får endast det

som föranlett mötet upptas till behandling.

§ 4 Styrelse

Lokalföreningens verksamhet leds av en styrelse bestående av minst fyra

(4) ledamöter inklusive ordförande. Inom sig utser styrelsen sekreterare

och kassör och vid behov suppleanter. Styrelsen har även möjlighet att

inom sig utse vice ordförande. Lokalstyrelsens ledamöter väljs för en tid av

maximalt två år, om möjligt med växelvis avgång. Styrelsen är

beslutsmässig om mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

§ 4.1 Styrelsens uppgifter

Lokalföreningens styrelse ska:

§ 4.1.1

Handha föreningens angelägenheter och förvaltning

§ 4.1.2

Planera föreningens verksamhet och upprätta förslag till budget § 4.1.3

Hålla register över föreningens medlemmar
§ 5 Valberedning
§ 5.1

Vid årsmötet ska en valberedning tillsättas. Val av valberedning bereds vid

årsmöte av avgående valberedning. Valberedningen ska lämna förslag till

styrelse, revisorer och övriga val som ska förrättas vid föreningens årsmöte.

Valberedningen ska beakta att styrelsen får en allsidig sammansättning.

§ 5.2

Varje medlem har rätt att på sätt som valberedningen bestämmer senast tre

veckor före årsmötet framföra skriftliga förslag på kandidater. Varje

medlem har utöver detta rätt att muntligen nominera kandidater vid fysiskt

årsmöte.

§ 5.3

För förening som genomför årsmöte på annat sätt än genom fysiskt möte

ska valberedningens förslag presenteras senats 14 dagar före årsmötet.

Förslaget ska redovisa övriga nominerade kvarstående kandidater som har

accepterat nomineringen.

§ 5.4

Varje medlem har även rätt att rösta på övriga nominerade kvarstående

kandidater som har accepterat nomineringen men som av valberedningen

inte föreslagits.

§ 6 Revisorer

§ 6.1

Revisor, vald vid årsmötet, ska kontinuerligt ta del av föreningens

verksamhet och uppgifter av betydelse för att bedöma styrelsens

förvaltning samt granska styrelsens ekonomiska förvaltning, protokoll och

verksamhetsberättelse.

§ 6.2

Ekonomisk berättelse ska tillsammans med verksamhetsberättelse lämnas

till utsedda revisorer senast fem veckor före årsmötet. Revisorernas

berättelse med omdöme om förvaltningen och yttrande angående

ansvarsfrihet lämnas till styrelsen senast tre veckor före årsmötet. Frågan

om ansvarsfrihet för styrelsen behandlas på årsmötet.

§ 6.3

För förening som genomför årsmöte på annat sätt än genom fysiskt möte

ska medlemmarna beredas tillfälle att senast 14 dagar före årsmötet

skriftligen framföra erinringar mot styrelsens förvaltning eller revisorernas

förslag.

Ifrågasätter revisorerna eller minst hälften av föreningens medlemmar i

sådant fall ansvarsfrihet, ska ärendet överlämnas till förbundsstyrelsen,

som äger utlysa nyval av hela eller delar av lokalföreningens styrelse.

§ 7 Beslutsordning

Se förbundets stadgar §4 § 8 Stadgeändring

Se förbundets stadgar §9 § 9 Upplösning

§ 9.1

För upplösning av lokalförening erfordras minst 2/3 majoritet bland de på

årsmötet närvarande/deltagande medlemmarna. Alla medlemmar ska

informeras om ett sådant förslag senast 14 dagar före årsmötet. Beslutet ska

även godkännas av förbundsstyrelsen.

§ 9.2
För lokalföreningens avveckling i övrigt gäller de bestämmelse som

förbundsstyrelsen fastställer.