.

.

           RÖSTFONDEN med Patricia Grammings Minnesfond 

           Pris till bästa examensarbete inom röstområdet

            Röstfonden har som ändamål att stödja utvecklingsarbete och forskning som gäller tal- och sångrösten.

            Som ett medel att främja detta syfte har Nämnden för Röstfonden inrättat ett pris till den/de studerande

            som skrivit årets bästa examensarbete 30 poäng/på magisternivå eller motsvarande inom röstområdet.

            Priset innebär

             Förslag till mottagare av priset samt uppsatsen insänds av utbildningsansvariga eller handledare.

             Även studenter kan nominera egen uppsats.

     Uppsatsen skall vara slutförd och godkänd under vt  2016 – ht 2016 och insänds senast 2017-03-20

             till Professor J Sundberg, Nämnden för Röstfonden, Tal, Musik Hörsel, KTH, 100 44 Stockholm,

             eller i elektronisk form till jsu@csc.kth.se

             Pristagaren utses av Nämnden för Röstfonden.

             Stockholm i januari 2017

             För Nämnden för Röstfonden

             Johan Sundberg                                        Britta Hammarberg

             Ordförande                                                 Sekreterare